مشورت های فنی و اداری
لپ تاپ دل مسروقه - نسخه قابل چاپ

+- مشورت های فنی و اداری (http://gofteman.behsys.net)
+-- انجمن: خدمات عمومی (http://gofteman.behsys.net/forumdisplay.php?fid=19)
+--- انجمن: اعلان مشخصات قطعات گمشده (http://gofteman.behsys.net/forumdisplay.php?fid=20)
+---- انجمن: اعلان لپ تاپهای گمشده (http://gofteman.behsys.net/forumdisplay.php?fid=21)
+---- موضوع: لپ تاپ دل مسروقه (/showthread.php?tid=79)لپ تاپ دل مسروقه - Modir - 04-01-2016

لپ تاپ دل اینسپایرون با مشخصات ذیل به سرقت رفته است. در صورت مشاهده با شماره ۰۹۱۸۴۹۵۲۱۷۷ تماس گرفته و مژدگانی دریافت دارید.

Inspiron 15r. i5
Pink
CPU 2.66 4g 500 ati1g
Service  tag sn hq3d3n1